História mesta Bardejov

Prvá zmienka o meste Bardejov pochádza z roku 1241. V roku 1437 malo mesto evidovaných už 517 domov a niečo okolo 3000 obyvateľov. Vlastný erb má mesto od roku 1453. Udelil mu ho kráľ Ladislav. Počas obdobia Rakúsko-Uhorska sídlila v meste slávna humanistická škola. Najväčší rozmach mesta bol zaznamenaný v 15 až 16. storočí a následne po 2. svetovej vojne. V 50-tych rokoch 20. storočia bolo centrum mesta vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu a neskôr bolo celé mesto pridané na zoznam UNESCO. Počas svojej dlhej histórie mesto vystriedalo viacero názvov: Bardfa (1247), Bardfolua (1321), Barduyow (1363), Bardegow (1786), Bardiow (1808). Dnešný názov – Bardejov, sa používa od roku 1927.

Historická fotografia Bardejov

Počiatky mesta

Najstaršie stopy pobytu a činnosti na území Bardejova sú zo staršej doby kamennej. Prvou zmienkou o meste Bardejov je zápis v Ipatijevskej kronike z roku 1241. Druhá písomná zmienka pochádza z roku 1247. Ide o odpis listiny kráľa Bela IV. Listina rieši územné spory medzi nemeckými osadníkmi z Prešova a mníšskym rádom Cisterciánov. Bardejov sa zrodil ako malá osada, no vďaka svojej výhodnej polohe sa z neho rýchlo stalo bohaté obchodné mesto.

Známe hradby a bašty, ktoré sa v meste nachádzajú dodnes, boli postavené v roku 1352 na príkaz kráľa Ľudovíta I. V roku 1365 mesto získalo hrdelné právo a malo aj vlastného kata. Postupne sa ďalej rozvíjalo a pribúdali mu rôzne práva a privilégia. Aj vďaka tomu, ho v roku 1376 kráľ Ľudovít I. povýšil na Slobodné kráľovské mesto. V tomto roku sa v meste prvýkrát konal aj remeselný jarmok.

Rozmach mesta Bardejov – 15. až 16 storočie

Podľa daňových súpisov z roku 1437 mal Bardejov 3000 obyvateľov, ktorí žili v 517 domoch v vnútornom meste a ďalších 300 domov za hradbami. V meste bolo registrovaných 64 rozličných remesiel, 51 cechov a 146 remeselníckych majstrov. Najdôležitejším odvetvím bola vý­roba plátna a súkna. Tkal sa tu i barchet a rozvíjali sa ďalšie remeslá.

Tkáčsky cech existoval pravdepodobne už v roku 1423, v roku 1435 je doložený cech krajčírov, v roku 1457 kožušníkov, v roku 1478 deb­nárov, v roku 1485 hrnčiarov, v roku 1492 remenárov, v roku 1499 čižmárov, koncom storočia cechy zámočníkov, sedlárov, mečiarov, mäsiarov, kováčov a rybárov.

16. storočie v Bardejove patrilo prevažne rozmachu vzdelanosti a kultúry. V meste vznikla humanistická škola, ktorá bola preslávená v celom Uhorsku. V tomto období bol vydaný aj školský organizačný a študijný poriadok pod názvom Leges scholae Bartphensis. Ide o  najstarší pedagogický dokument na Slovensku. V roku 1552 bol Bardejov 3. mestom s najvyšším počtom poddanských obcí na našom území. Celkovo pod mesto v tomto období patrilo 14 poddanských obcí.

Bardejov v 17. až 19. storočí

17. storočie prinieslo hospodársky úpadok mesta, ktorý trval takmer 2 storočia. Potrápili ho tökölyovskí a rákocziovskí vojaci aj morová epidémia. Požiar, ktorý v roku 1680 založili tökölyovskí vojaci, zničil takmer celé mesto. Katastrofu dovŕšil mor v rokoch 1710 – 11, kedy zahynulo okolo 2000 ľudí. V 18 storočí sa mesto postupne začalo spamätávať. V roku 1781 praco­valo v 45 remeslách 583 osôb.

S rozvojom kapitalizmu začiatkom 19. storočia opäť došlo k úpadku remesiel v meste. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia vznikol priemysel miestneho významu – továreň na hrač­ky, píla a  výroba debien. Mesto však trpelo zaosta­losťou, biedou a nezamestnanosťou.

Bardejov Historická foto

Bardejov počas 1. a 2. svetovej vojny

Bardejov 2. svetová vojna

Z iniciatívy miestnych ilegálnych pracovníkov sa na jar v roku 1944 v Bardejove vytvorila partizánska skupina pod vedením mjr. Litvinov-Rokossovskij. Počas leta 1944 do mesta postupne prichádzali partizáni z Poľska, ku ktorým sa pridali vojaci z východoslovenských divízií. Mesto bolo oslobodené 19. 1. 1945 vojskami IV. ukrajinského frontu a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.

Bardejov v povojnovom období

V období po 2. svetovej vojne nastal najväčší rozvoj mesta. Priemysel v meste sa rozšíril o nové závody z oblasti obuvníctva, potravinárstva, drevospracujúceho priemyslu, kožiarstva a odevného priemyslu. V tomto období, v roku 1957, vznikol napríklad známy závod na výrobu topánok JAS Bardejov. Postupne sa budovali nové sídliská, služby, doprava, sociálne a kultúrne zariadenia.

Veľká pozornosť sa zároveň venovala aj obnove historických pamiatok v meste. Už v 50-tych rokoch 20. storočia bolo centrum mesta vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. K najväčšej obnove historického jadra mesta došlo v 70-tych rokoch.

Novodobá história mesta 

V súčasnosti je mesto Bardejov okresným mestom, ktoré má vyše 33 000 obyvateľov. V roku 2000 bolo jeho historické centrum (Bazilika sv. Egídia, mestská radnica a meštianske domy) zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V roku 2010 Bardejov vyhral v hlasovaní o najkrajšie slovenské mesto.

Historická Mapa Bardejov

Prvá zmienka o Bardejove pochádza z roku 1241.

Počas rokov Bardejov vystriedal viacero názvov. Nárečovo sa zvykol nazývať ako Bardijov alebo Bardiov. Pozrieť ďalšie názvy mesta.

V roku 1365 získalo hrdelné právo. V  roku 1376 povýšil kráľ Ľudovít I. na Slobodné kráľovské mesto. Medzinárodné kuratórium nadácie ICOMOS pri UNESCO mestu v roku 1986 udelilo Európsku cenu – zlatú medailu. V roku 2000 bolo historické námestie zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Pozrieť viac zaujímavých informácií z histórie Bardejova.

Scroll to Top